Nederlandse nationaliteit verkrijgen, naturalisatieprocedure

Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure. U leest hier over het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit via de naturalisatieprocedure.

Er is ook een snellere manier. Dat is de optieprocedure.
Niet iedereen komt daarvoor in aanmerking. Kijk voor meer informatie op de pagina Nederlandse nationaliteit verkrijgen, optieprocedure.

U dient het naturalisatieverzoek in bij de gemeente. De gemeente vertelt u welke documenten u nodig heeft. De gemeente geeft u informatie over:
 • de kosten
 • de gevolgen voor uw oude nationaliteit

De gemeente stelt een advies op. Dit stuurt zij samen met uw verzoek door naar de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). De IND neemt de beslissing.

Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? Dan wordt u uitgenodigd voor een naturalisatieceremonie waar u het naturalisatiebesluit krijgt uitgereikt.
Meer informatie hierover vindt u op: Ceremonie bij naturalisatie.

Wat te doen

De gemeente kan u vertellen aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke documenten u zou moeten tonen. Informeer daarom eerst bij uw gemeente hiernaar.

U moet in ieder geval meenemen:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • een geldig verblijfsdocument
 • een inburgeringsdiploma

Hebt u nooit eerder een geboorteakte laten zien?
Dan neemt u de (gelegaliseerde) geboorteakte ook mee. Dient u een naturalisatieverzoek in voor uw minderjarige kind(eren) dat/die niet in Nederland is/zijn geboren? Neemt u ook dan van deze een geboorteakte mee als u die nooit eerder heeft getoond.

U dient het naturalisatieverzoek in bij de gemeente. Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan nodigen we u uit voor een afspraak om uw aanvraag in te dienen. Houd er rekening mee dat wij u vragen meteen te betalen (contant/pinbetaling). De hoogte van het bedrag vindt u in tarievenoverzicht.
Als uw minderjarige kinderen samen met u naturaliseren, dan moeten zij persoonlijk meekomen bij de afspraak als zij ouder zijn dan 12 jaar.
Trekt u uw verzoek in of leidt uw verzoek toch tot een afwijzing? Dan krijgt u de kosten niet terugbetaald. Deze kosten zijn namelijk een bijdrage aan het onderzoek en de beoordeling die de overheid maakt.

Contactgegevens Burgerzaken

Voorwaarden

Voor naturalisatie moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent meerderjarig.
 • U hebt 5 jaar voor het verzoek onafgebroken gewoond in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba met een geldige verblijfsvergunning.
 • U bent ingeburgerd in de Nederlandse samenleving.
 • Er is geen bezwaar tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland.
 • U vormt geen gevaar voor de openbare orde, de goede zeden en de nationale veiligheid van Nederland.

Niet in alle gevallen hoeft u minimaal 5 jaar achter elkaar een geldige verblijfsvergunning of een hoofdverblijf in Nederland te hebben om een aanvraag voor naturalisatie in te dienen. Snellere naturalisatie is mogelijk als:

 • u oud-Nederlander bent
 • u minimaal 3 jaar bent getrouwd en onafgebroken samenwoont met uw Nederlandse partner
 • u minimaal 3 jaar onafgebroken ongehuwd in Nederland samenwoont met uw Nederlandse partner
 • u in totaal minimaal 10 jaar in Nederland heeft gewoond, waarvan de laatste 2 jaar onafgebroken

Als u zich wilt laten naturaliseren bent u voldoende ingeburgerd, kunt u behoorlijk Nederlands spreken, lezen, schrijven en verstaan en kunt u zich redden in de Nederlandse maatschappij.
Een inburgeringsexamen wijst uit of u aan deze eisen voldoet. Haalt u dit examen op niveau A2? Dan ontvangt u een diploma dat voldoende geschikt is voor naturalisatie.
U hoeft het examen niet (of maar gedeeltelijk) te maken als u over bepaalde papieren/documenten beschikt.
Hebt u psychische of lichamelijke belemmeringen? Dan kijkt een door de gemeente aangewezen arts of en hoe u het examen kunt doen. Voor zowel het inburgeringsexamen als het onderzoek door de arts betaalt u kosten.
U vindt meer informatie over het inburgeringsexamen op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Er is een kans dat uw verzoek om naturalisatie wordt afgewezen als u niet van onbesproken gedrag bent. Dat is het geval als u in de afgelopen 5 jaar een hoge geldboete (wegens een misdrijf) of een gevangenis-, leer- of taakstraf heeft gekregen. Ook is naturalisatie niet mogelijk als er een strafzaak tegen u openstaat.

Iedereen die na 1 maart 2009 een verzoek indient om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen en ten tijde van dat verzoek 16 jaar of ouder is, moet bij de naturalisatieceremonie de verklaring van verbondenheid gaan afleggen.
U leest meer informatie in de brochure Verklaring van verbondenheid (pdf).
Bij het indienen van het verzoek wordt u gevraagd een verklaring te ondertekenen dat u bereid bent om de verklaring van verbondenheid af te leggen, en dat tijdens de ceremonie ook daadwerkelijk te gaan doen.
Zonder het ondertekenen van de schriftelijke bereidverklaring en het mondeling afleggen tijdens de ceremonie kunt u geen Nederlander worden.

Hebt u via naturalisatie de Nederlandse nationaliteit verkregen? Dan doet u in principe afstand van uw huidige nationaliteit. Wat er met uw huidige nationaliteit gebeurt, hangt af van de wetgeving in uw land van herkomst. In sommige gevallen mag u uw huidige nationaliteit behouden. Doet u geen afstand van uw nationaliteit, terwijl u dit wel verplicht bent? Dan vervalt uw aanspraak op het Nederlanderschap.

Voor de beoordeling en goedkeuring van uw verzoek is maximaal 1 jaar nodig.
De procedure bestaat uit 3 delen: een deel bij de gemeente en een deel bij de IND en een deel weer bij de gemeente voor de naturalisatieceremonie.

We onderzoeken uw verzoek en stellen een advies op. Dit traject duurt ongeveer 3 tot 4 weken. Vervolgens sturen we uw verzoek samen met ons advies naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Uiteindelijk stuurt de IND een brief naar uw woonadres waarin staat of uw verzoek is ingewilligd. Wanneer u deze brief krijgt, is lastig aan te geven. In de wet staat dat binnen 1 jaar na uw aanvraag een beslissing over uw verzoek tot naturalisatie moet zijn genomen.

Wanneer uw aanvraag positief is ontvangen, ontvangt u van ons een uitnodiging voor een naturalisatieceremonie. Tijdens deze feestelijke ceremonie ontvangt u de bekendmaking van het feit dat u Nederlander bent.

Let op: u maakt pas aanspraak op de Nederlandse nationaliteit als u bij de ceremonie aanwezig bent geweest en daar de verklaring van verbondenheid hebt afgelegd.

Kosten (2019)

 • €    881  naturalisatie van 1 persoon
 • € 1.124  naturalisatie van echtpaar
 • €    655  naturalisatie van 1 persoon verlaagd tarief*
 • €    899  naturalisatie van echtpaar verlaagd tarief*
 • €    130  mede-naturalisatie van minderjarig kind (per kind)

*U komt in aanmerking voor een verlaagd tarief als u in bezit bent van een vergunning asiel onbepaalde tijd of als u in de BRP geregistreerd staat als staatloos.

Meer informatie

Wetgeving

Overig

Naar boven