Passende kinderopvang, subsidie aanvragen (niet beschikbaar)

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het bieden van Voorschoolse Educatie (VE) en/of plusopvang voor de leeftijd 0-4 (kinderopvang plus) en/of voor de leeftijd 4-12 jaar: buitenschoolse opvang plus (BSO plus).

Waar is de subsidie voor?

Zorgt voor goede kwaliteit en voldoende aanbod van voorschoolse educatie en/of kinderopvang plus en/of BSO plus in Utrecht? Dan kunt u subsidie krijgen. Deze ‘plusopvang’ is bedoeld voor kinderen een ondersteuningsbehoefte. Zij kunnen daarmee niet terecht bij een reguliere kinderdagopvang, voorschoolse educatie of buitenschoolse opvang.

De activiteiten waarmee u in aanmerking komt voor subsidie vindt u onder artikel 5 in de nadere regel passende kinderopvang.

Voorwaarden

 • Alleen een organisatie met volledige juridische bevoegdheid kan de subsidie aanvragen.
 • De subsidie kan alleen worden aangevraagd door een houder van een kindercentrum. Dit centrum moet gevestigd zijn in de gemeente Utrecht en geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang.
 • De subsidieaanvrager heeft in de afgelopen 12 maanden geen dwangsom opgelegd gekregen vanwege een overtreding met hoge prioriteit. Zoals bepaald in de Beleidsregel toezicht & handhaving kwaliteit kinderopvang gemeente Utrecht. Is dit wel het geval? Dan weigeren we de subsidieaanvraag voor de locatie waar het over gaat. We weigeren de aanvraag niet op deze grondslag als de Inspectie Kinderopvang heeft geoordeeld dat de overtreding hersteld is.
 • We kunnen de aanvraag weigeren als de Inspectie Kinderopvang een ernstige overtreding heeft geconstateerd op een locatie die valt onder de aanvraag. Heeft de subsidieaanvrager deze overtreding nog niet heeft hersteld? En is het niet duidelijk binnen welke termijn en op welke manier de overtredingen zullen worden hersteld? Dan kunnen we de subsidieaanvraag weigeren.

Lees alle eisen en voorwaarden in de nadere regel passende kinderopvang

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

 • Voorschoolse educatie: € 5.000 per kind met een indicatie voor voorschoolse educatie per kalenderjaar voor de uitvoering van voorschoolse educatie in kortdurende opvang. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd zoals beschreven in artikel 8, lid 1. Door het bedrag jaarlijks te verhogen, komen we tegemoet te komen aan oplopende kosten.
 • Kinderopvang plus (0-4 jaar): voor deze subsidie geldt dat de subsidieaanvrager op basis van de kosten van de activiteiten van plusopvang een maximale vergoeding krijgt per bezette kindplaats per dagdeel. De subsidieaanvrager dient een realistische aanvraag te doen.
 • Buitenschoolse opvang plus: € 32 per bezette kindplaats per dagdeel.

Lees alle voorwaarden en subsidiebedragen in de nadere regel passende kinderopvang

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende bijlagen toe:

 • Een activiteitenplan: een overzicht van de activiteiten en doelen die daarbij horen. Beschrijf waarvoor u subsidie vraagt. In lid 6 en 7 van artikel 6 staat welke informatie u ten minste moet opnemen voor de aanvraag voor voorschoolse educatie en plusopvang.
 • Een financiële onderbouwing van de aanvraag die aansluit op het overzicht van de activiteiten. In deze onderbouwing staat per activiteit opgenomen welke personele en materiële middelen nodig zijn voor de activiteiten. Ook is het gevraagde subsidiebedrag helder onderbouwd met een sluitende begroting met alle (overige) inkomsten.

Bekijk de overige eisen aan de subsidieaanvraag artikel 6 van de nadere regel passende kinderopvang. Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook deze documenten toe:

 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
 • Kopie statuten van de organisatie.

Aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

U kunt de subsidie aanvragen tot en met 14 juli 2023. Let op: we verlenen aan maximaal 6 partijen subsidie voor de uitvoering van voorschoolse educatie. En aan maximaal 6 partijen subsidie voor de uitvoering van 'plusopvang’.

Organisaties

U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning heeft minstens betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger. Gebruik het juiste format voor prognose en begroting bij uw aanvraag:

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt binnen 13 weken na de einddatum van de aanvraagperiode een besluit. Deze einddatum is 14 juli 2023. We behandelen alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn. De gesprekken met aanvragers willen we plannen tussen 21 en 31 augustus 2023.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Hulp of advies

De aantallen afgegeven voorschoolse educatie indicaties per wijk en de huidige aanbieders van plusopvang vindt u in dit overzicht.

Q1 2023 Indicaties per wijk 2,5 tot 4 jaar
   
Wijk 2-3 jaar 3-4 jaar Totaal per wijk
Binnenstad 2 7 9
Leidsche Rijn 68 150 218
Noordoost 9 25 34
Noordwest 52 121 173
Onbekend 16 19 35
Oost 10 28 38
Overvecht 114 264 378
Vleuten-De Meern 26 97 123
West 18 56 74
Zuid 31 69 100
Zuidwest 73 189 262
Totaal per leeftijdsgroep 419 1.025 1.444
Wijk Aanbieders kinderopvang plus (0-4 jaar) Aanbieders BSO Plus (4-12 jaar) S(B)O scholen in de wijk
Binnenstad      
De Meern      
Dichterswijk/Rivierenwijk      
Hoograven/Tolsteeg      
Kanaleneiland 1 2
 • De Rafaelschool (SO)
 • Luc Stevensschool (SBO)
Leidsche Rijn 1    
Lunetten      
Noordoost     SO Fier
Ondiep/Pijlsweerd      
Oost   2
 • SO Fritz Redlschool
 • SO Mytylschool De Kleine Prins Utrecht
Overvecht 1  
 • SBO Sint Maarten
 • SO De Kleine Prins Utrecht
Vleuten   2 SBO De Binnentuin
West      
Zuilen   1
 • SO Lux
 • SBO Belle van Zuylen

Meest gestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht met de vragen die we het meest gekregen hebben.

We verhogen het (kind)tarief voor VE niet, zoals onder artikel 8 lid 1 van subsidie passende kinderopvang staat. Het tarief biedt voldoende ruimte voor een kwalitatief goed aanbod voor voorschoolse educatie. We gaan wel jaarlijks het (kind)tarief voor de VE indexeren vanwege de oplopende kosten.

Daarnaast willen we mogelijke inschrijvers voor de subsidie passende kinderopvang informeren over een aanvullende subsidie. Die stellen we specifiek open voor geselecteerde aanbieders van VE gedurende de looptijd van 2024-2029. Deze nadere regel biedt financiële ruimte om aanvullend aan de basis (kwalitatief goed aanbod VE):

 • pilots uit te voeren
 • in te spelen op wijk gerelateerde vraagstukken en actuele ontwikkelingen

We verhogen het (kind)tarief van BSO+ niet.

De mogelijk opgebouwde egalisatiereserve vorderen we terug bij de vaststelling van het subsidiejaar 2023.

De plusopvang kan niet worden geboden in de VE-groepen. In de nadere regel staat: “De subsidie voor plusopvang kan alleen worden aangevraagd voor de varianten zoals genoemd in artikel 5 lid 2.” In artikel 5 staan deze verschillende vormen. De vormen zijn gericht op de reguliere kinderopvang 0-4 jaar en de reguliere BSO. In de subsidie voor de VE is het bieden van extra ondersteuning voor de kinderen die dat nodig hebben meegenomen. Informatie hierover vindt u terug in artikel 5 lid 1f.

Op dit moment zijn dat kinderen:

 • waarvan de ouders een U-pas hebben
 • van asielzoekers of vluchtelingen die van leefgeld leven en geen inkomen of recht hebben op een uitkering

Het college heeft de bevoegdheid om deze groep gedurende de looptijd aan te passen.

Bij de BSO plus onderscheiden we verschillende vormen, zoals benoemd in de nadere regel. Artikel 5.2 b: Het bieden van BSO plus binnen een reguliere BSO-locatie. Op deze locatie zijn dus ook andere BSO groepen aanwezig. Hierin onderscheiden we 2 vormen:

 1. een aparte groep binnen de locatie
 2. het inzetten van extra ondersteuning op de ‘reguliere’ BSO-groep

We verwachten dat met name kinderen van het SBO deelnemen aan deze vormen van BSO plus en wellicht bij uitzondering een kind vanuit regulier onderwijs. De andere vorm, artikel 5.2 c, gaat in het bijzonder om BSO plus gekoppeld aan het speciaal onderwijs (SO). Het liefst zien we die in hetzelfde gebouw. We zien dat deze doelgroep zwaardere ondersteuning nodig heeft en voordeel heeft bij BSO in hetzelfde gebouw als de school.

Er staat niet in dat het programma NJi goedgekeurd moet zijn, dit is dus geen vereiste. We sluiten aan bij de landelijke richtlijn vanuit het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. Daar staat deze eis (ook) niet in genoemd.


Neem voor algemene vragen contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook...

In de nota van uitgangspunten passende kinderopvang Utrecht vanaf 2024 staan de ambities en strategie van gemeente Utrecht voor komende jaren.