Tozo, inkomstenverklaring opsturen

Ontvangt u Tozo? En hebt u een brief of e-mail ontvangen waarin wij vragen de inkomstenverklaring voor Tozo 4 op te sturen? Stuur deze dan op tijd naar ons op. Doe dit uiterlijk op de datum die hierover in de brief of e-mail staat.

Mogelijk hebt u al eerder inkomsten aan ons doorgegeven. U moet het formulier inkomstenverklaring ook dan ingevuld aan ons opsturen. Als u geen inkomsten had, vul dan bij inkomsten € 0 in.

Uitleg over invullen inkomstenverklaring

In de toelichting leggen wij volledig uit hoe u het juiste bedrag aan netto-inkomsten aan ons doorgeeft. Hieronder leest u de uitleg in het kort.

U geeft uw netto-inkomsten door. Dit zijn:

1. Netto-inkomsten uit onderneming:

Daarvoor berekent u eerst uw winst. Dat is/zijn alle omzet/baten uit uw bedrijf verminderd met de zakelijke lasten (rekening houdend met gebruikelijke afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik). Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten. Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen, mag u het bedrag van de winst nog verminderen met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers.

Voorbeeld 1

Omzet en andere baten (inkomsten) uit onderneming € 5.000 Zakelijke kosten (bijv. huisvestingskosten, inkopen, afschrijving gebouwen/inventaris) € 4.900 Winst € 100 Voorziening belastingen 18% van de winst € 18 Netto inkomsten = bedrag van de inkomsten € 82

Voorbeeld 2

Omzet en andere baten (inkomsten) uit onderneming € 4.000 Zakelijke kosten (bijv. huisvestingskosten, inkopen, afschrijving gebouwen/inventaris) € 4.900 Verlies = Netto inkomsten = € -900 (€ 0*) *Als u uitkomt op een bedrag lager dan 0, vult u bij het bedrag van inkomsten uit onderneming 0 in.

2. Nettoloon:

Uw nettoloon is uw loon na aftrek van belastingen en premies. Meestal is het nettoloon gelijk aan het bedrag dat maandelijks aan u wordt overgemaakt door uw werkgever. U vindt het nettoloon op uw loonstrook.

3. Netto- uitkering en overige inkomsten:

Toeslagen vallen niet onder de netto-uitkering of overige inkomsten.
Deze inkomsten wel: 

  • WW-uitkering of andere werkeloosheidsuitkering
  • ziektewetuitkering
  • arbeidsongeschiktheidsuitkering
  • andere uitkeringen (bijvoorbeeld een uitkering op basis van de algemene nabestaandenwet)
  • overige inkomsten (bijvoorbeeld alimentatie, onderhuur, kostgeld en giften)

U mag alleen zakelijke lasten aftrekken van de netto-omzet. Privélasten betaalt u zelf.

Hebt u nog vragen over het invullen van de inkomstenverklaring?

Stuur een e-mail naar tozo@utrecht.nl, of bel ons op 030 – 286 52 11.

Naar boven