Woo-verzoek doen (informatie openbaar laten maken)

U mag informatie opvragen over wat de gemeente doet. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). De Woo is de opvolger van de Wob. Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar? Dan kunt u een Woo-verzoek doen. 

Ben u op zoek naar informatie? Volg onderstaande stappen:

 1. Informatie zelf opzoeken
 2. Een informatieverzoek doen of een Woo-verzoek?
 3. Een Woo-verzoek doen
 4. Advies vragen aan de contactpersoon Woo
 5. Kosten van een Woo-verzoek
 6. Na uw Woo-verzoek
 7. Niet alles is openbaar
 8. Vragen of meer weten?

Informatie zelf opzoeken

We maken zelf al veel informatie openbaar over ons beleid en uitvoering. Bekijk onze publicaties.

Ook via het overzicht hieronder kunt u veel informatie opzoeken. Dat is snel en makkelijk.

U kunt informatie over vergunningen uit het papieren archief (jaren 1996-2010) opvragen. Bijvoorbeeld bouw- en omgevingsvergunningen. Dit kan via bouwvergunning of bouwtekening opvragen.

Ingediende en verleende vergunningen staan op de website Overheid.nl.

Bijvoorbeeld de aanslag hondenbelasting of WOZ-aanslag van panden kunt u opvragen bij de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU).

In het omgevingsplan en in bestemmingsplannen staan de voorwaarden en regels voor het gebruik van woningen, bedrijven, andere gebouwen en de openbare ruimte. En wat de bouwmogelijkheden zijn. Het omgevingsplan en de bestemmingsplannen zijn openbaar en kunt u online bekijken. De besluiten over het omgevingsplan en de bestemmingsplannen vindt u bij de raadsstukken.

Dossierstukken vraagt u aan via telefoonnummer 14 030 of e-mail: ibjuridischezaken@utrecht.nl. Voor beroepsdossiers zoekt u contact met de gerechtelijke instantie waar het beroep is ingediend.

Documenten over verkeersboetes, boetes voor foutparkeren, boetes voor het rijden in de milieuzone en naheffingsaanslagen parkeerbelastingen (parkeerbon) vallen onder de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Deze informatie vraagt u op via telefoonnummer 14 030 of e-mail: thor@utrecht.nl.

Bodemrapporten en informatie over bijvoorbeeld bodemvervuilingen olietanks vindt u op de pagina Bodem en grond.

De collegebesluiten en stukken die het college aan de gemeenteraad of commissie heeft gestuurd staan op de website Bestuurlijke Informatie Utrecht.

Onkostenregisters van het college staan op de pagina declaraties en dienstreizen.

De gemeentelijke verordeningen, beleid, aanwijzingsbesluiten en beleidsregels staan op de website Overheid.nl.

Het Kadaster is een wettelijke bewaarplaats voor informatie over vastgoed en eigendommen. U kunt via het Kadaster informatie opvragen over de WOZ-waarde, perceelgrenzen, de woningwaarde, uittreksels, akten en eigendomsgegevens.

Bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) kunt u informatie opvragen, zoals uittreksels van ingeschreven bedrijven, jaarrekeningen en wie bevoegde bestuurders zijn.

Stukken uit een persoonlijk dossier (bijvoorbeeld voor uzelf, uw bedrijf of organisatie) of persoonlijke stukken van uw overleden partner, kind of ouder kunt u opvragen op grond van artikel 5.5 van de Woo. U kunt zelf een persoonlijk dossier opvragen.

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van uw verwerken? Dan kunt u een AVG-verzoek doen.

De raadsbesluiten, raadsstukken, moties, schriftelijke vragen, verslagen van de raadsvergadering en commissies staan op onze website Bestuurlijke Informatie Utrecht.

Wilt u een uittreksel uit de Basisregistratie Personengegevens (BRP)? Of een akte van de burgerlijke stand, bijvoorbeeld uw huwelijksakte? Deze informatie vraagt u aan via Uittreksel of akte aanvragen.

 • Een uittreksel BRP vraagt u aan in de gemeente waar u woont.
 • De akte van de burgerlijke stand vraagt u op in de gemeente waar de gebeurtenis was. Bijvoorbeeld de gemeente waar uw bent getrouwd.

Een Woo-verzoek is niet om vragen te stellen. Een vraag kunt u stellen via het algemene reactieformulier. Een vraag is bijvoorbeeld: hoeveel parkeervergunningen heeft de gemeente uitgegeven in het parkeergebied binnenstad?

We zetten informatie die op basis van de Woo openbaar is gemaakt op onze website. Misschien is de informatie die u zoekt al eerder door een Woo-verzoek openbaar gemaakt. U vindt de Woo-dossiers op de pagina Openbaar gemaakte informatie na Wob- en Woo-verzoeken.

Zoekt u oude informatie die ooit eerder op Utrecht.nl heeft gestaan? Kijk dan in ons webarchief. Zoek op onderwerp of gebruik de kalenderfunctie. Deze gaat terug tot 15 december 2015.

Een informatieverzoek of een Woo-verzoek?

Hebt u speciale informatie nodig? U kunt een informatieverzoek of een Woo-verzoek doen. Wat het verschil is leest u hier.

Een informatieverzoek

Een informatieverzoek doet u als u informatie wilt ontvangen die volgens de Woo niet openbaar hoeft te zijn. We sturen dan deze documenten of antwoorden op uw vragen direct naar u toe. U hebt de informatie bijvoorbeeld nodig om een klacht in te dienen of om bezwaar te maken. De informatie die we u sturen maken we niet openbaar.

 • Voor een informatieverzoek stuurt u een e-mail naar contactpersoonwoo@utrecht.nl. Met als onderwerp: Informatieverzoek.
 • Of doe een terugbelverzoek via telefoonnummer 030 - 286 1096.
De contactpersoon kijkt of het gaat om een informatieverzoek of een Woo-verzoek.

Een Woo-verzoek

Bedenk eerst welke soort informatie u wilt opvragen via het Woo-verzoek. Dan kunnen wij u sneller helpen. Geef ook aan hoe u de informatie wilt ontvangen: digitaal is gratis, op papier kost geld. Zie De kosten van een Woo-verzoek. Sommige informatie maken we openbaar, andere informatie niet. Zie Niet alles is openbaar.

Een Woo-verzoek voor iedereen

U doet een Woo-verzoek als u:

 • informatie wilt die gaat over een taak van de gemeente
 • informatie wilt over een organisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente
 • informatie wilt voor het doen van onderzoek
  • Dit is alleen mogelijk voor onderzoekers. Zij kunnen documenten bekijken waarin de informatie niet onleesbaar is gemaakt. Persoonsgegevens van ambtenaren zijn wel onleesbaar gemaakt.
  • Maakt u een afspraak om de documenten te bekijken in het stadskantoor? We vragen u een geheimhoudingsverklaring te tekenen en uw identificatiebewijs te laten zien.

Een Woo-verzoek voor uzelf

Wilt u uw eigen dossier, uw bedrijfsdossier of het dossier van overleden familieleden bekijken? Dan kunt u een verzoek doen. U laat hiervoor uw identiteitsbewijs zien. Dit kan via DigiD of u maakt een afspraak op het stadskantoor via 14 030.

Een Woo-verzoek doen

Een Woo-verzoek doet u op een van deze manieren:

 1. Via internet (online)
 2. Via e-mail
 3. Per brief

Woo-verzoek via internet (online)

Woo-verzoek via e-mail

E-mail uw verzoek naar woo@utrecht.nl.

 • Zet in de onderwerpregel: ik wil een Woo-verzoek doen
 • Vertel duidelijk welke informatie u wilt ontvangen of welke documenten u wilt inzien. Vertel ook om welke periode het gaat.
 • Vertel hoe u de informatie wilt ontvangen. Digitaal is gratis, op papier kost geld. Zie De kosten van een Woo-verzoek.
 • Wilt u eerst met iemand praten en in dat gesprek uw Woo-verzoek doen? Dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon Woo.

Woo-verzoek per brief

Stuur uw verzoek naar:

Gemeente Utrecht
Financiën, Inkoop en Juridische Zaken,
Afdeling Juridische Zaken
T.a.v. het Woo-team
Postbus 10080
3505 AB Utrecht

Vergeet niet een postzegel op de envelop te plakken.

 • Schrijf in uw brief: Ik wil een Woo-verzoek doen
 • Vertel duidelijk welke informatie u wilt ontvangen of welke documenten u wilt inzien. Vertel ook om welke periode het gaat.
 • Vertel hoe u de informatie wilt ontvangen. Digitaal is gratis, op papier kost geld. Zie De kosten van een Woo-verzoek.
 • Wilt u eerst met iemand praten en in dat gesprek uw Woo-verzoek doen? Dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon Woo.

Advies vragen aan de contactpersoon Woo

De Woo-contactpersoon geeft u advies of uitleg als u:

 • wilt weten welke informatie bij de gemeente aanwezig is
 • wilt weten hoe u informatie opvraagt bij de gemeente
 • twijfelt tussen een informatieverzoek of een Woo-verzoek
 • uitleg wilt over hoe u een Woo-verzoek doet

Mail uw vraag naar contactpersoonwoo@utrecht.nl.

 • Gebruikt u dit mailadres alleen als u een vraag hebt die hierboven staat.
 • Andere vragen nemen wij niet in behandeling.
 • We beantwoorden vragen per e-mail binnen een werkdag. Als het langer duurt dan krijgt u daarover bericht.

Of doe een terugbelverzoek via 030 - 286 1096.

 • De contactpersoon neemt binnen een werkdag contact met u op. In het gesprek vertelt u welke informatie u zoekt en krijgt u advies of uitleg. Met deze uitleg en advies kunt u een Woo-verzoek doen via de website, post of e-mail.

Kosten

Geef bij uw Woo-verzoek aan of u digitale informatie of informatie op papier wilt ontvangen.

 • Wilt u de informatie digitaal ontvangen? De aanvraag is gratis.
 • Wilt u de informatie op papier ontvangen? U betaalt € 0,20 per pagina. U betaalt niets als het totaalbedrag lager is dan € 4,00.

Na uw Woo-verzoek

Na u Woo-verzoek ontvangt u een ontvangstbevestiging waarin staat:

 • Of uw verzoek voldoet aan de voorwaarden voor een Woo-verzoek.
 • Wanneer u uiterlijk een beslissing ontvangt. De wettelijke beslistermijn is 4 weken. Daarop is 2 weken vertraging mogelijk. U ontvangt de beslissing dus binnen maximaal 6 weken.
 • Of we de informatie openbaar maken. En zo ja, waar we dat doen.
Hebt u daaarna nog vragen over uw Woo-verzoek en de afhandeling daarvan? Stuur dan een e-mail naar woo@utrecht.nl.

Niet alles is openbaar

De informatie die u opvraagt via een Woo-verzoek kan voor meer mensen belangrijk zijn. Als dat zo is, Dan maken we de informatie die we u toesturen ook openbaar. De openbaar gemaakte informatie kunt u bekijken via Woo-dossiers. Alleen in bijzondere situaties krijgt u als enige de informatie.

De Wet open overheid (Woo) bepaalt welke informatie we niet openbaar mogen maken. Dat zijn bijvoorbeeld bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheid of seksuele geaardheid. Of als personen of bedrijven informatie vertrouwelijk aan ons hebben gegeven. Sommige informatie mogen we alleen voor een deel openbaar maken. Dan maken we delen van documenten zwart.

Lees meer over welke persoonsgegevens we wel of niet openbaar maken

Het kan dus gebeuren dat we uw Woo-verzoek helemaal of voor een deel afwijzen. Dat vertellen we u in het Woo-besluit dat u van ons krijgt.

Vragen of meer weten?