Wob-verzoek doen (informatie openbaar laten maken)

Een Wob-verzoek doen is niet altijd nodig

De gemeente maakt zelf al veel informatie openbaar. U hoeft hiervoor geen verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te doen. U kunt deze informatie vinden op de websites die in het overzicht staan.

Een overzicht van veel gevraagde informatie die al openbaar is of waarvoor de Wob niet geldt.

 • Archief vergunningen: informatie over vergunningen van het papieren archief (van de jaren 1996-2009). Bijvoorbeeld bouw- en omgevingsvergunningen, kunt u opvragen op bouwen en verbouwen.
 • Publicatie vergunningen: ingediende en verleende vergunningen staan op de website www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
 • Belastinginformatie: Bijvoorbeeld de aanslag hondenbelasting of WOZ-aanslag van panden kunt u opvragen bij de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU).
 • Bestemmingsplannen: In een bestemmingsplan staat onder andere aan welke voorwaarden en regels het gebruik van woningen, bedrijven, andere gebouwen en de openbare ruimte is gebonden en wat de bouwmogelijkheden zijn. De bestemmingsplannen zijn openbaar en online te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. De besluitvorming over bestemmingsplannen vindt u bij de raadsstukken.
 • Bezwaar- en beroepsdossiers: dossierstukken vraagt u aan via:
  telefoon 14 030 of  e-mail: ibjuridischezaken@utrecht.nl. Voor beroepsdossiers moet u contact opnemen met de gerechtelijke instantie waar het beroep is ingediend.
 • Boetedossiers: documenten over verkeersboetes, boetes voor foutparkeren, boetes wegens het rijden in de milieuzone en naheffingsaanslagen parkeerbelastingen (parkeerbon) vallen onder de Wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Deze informatie kunt u opvragen via: telefoon 14 030 of e-mail: thor@utrecht.nl.
 • Bodeminformatie: Bodemrapporten en informatie over bijvoorbeeld bodemvervuilingen olietanks vindt u op www.utrecht.nl/bodeminformatie.
 • Collegebesluiten: de collegebesluiten en door het college aan de gemeenteraad of commissie gestuurde stukken vindt u op onze website ibabsonline.
 • Declaraties en dienstreizen college: onkostenregisters van het college staan op declaraties en dienstreizen.
 • Gemeentelijke regelgeving en beleid: de gemeentelijke verordeningen, beleid, aanwijzingsbesluiten en beleidsregels kunt u vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl.
 • Kadaster: het Kadaster is een wettelijke bewaarplaats voor informatie over vastgoed en eigendommen. U kunt via het Kadaster informatie opvragen over de WOZ-waarde, perceelgrenzen, de woningwaarde, uittreksels, akten en eigendomsgegevens. U kunt dit doen via de website van het Kadaster.
 • Kamer van Koophandel: bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel kunt u informatie opvragen, zoals uittreksels van ingeschreven bedrijven, jaarrekeningen en wie bevoegde bestuurders zijn. U kunt dit doen via de website van de Kamer van Koophandel.
 • Persoonlijk dossier: stukken uit uw persoonlijk dossier (bijvoorbeeld uw bijstandsdossier of marktdossier) kunt u opvragen op grond van artikel 63 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vraag uw eigen persoongegevens op.
 • Raadsstukken: de raadsbesluiten, raadsstukken, moties, schriftelijke vragen, verslagen van de raadsvergadering en commissies kunt u vinden op ibabsonline.
 • Vragen: een wob-verzoek is niet om vragen te stellen. Een vraag kunt u stellen via het algemene reactieformulier. Een vraag is bijvoorbeeld: hoeveel parkeervergunningen heeft gemeente uitgegeven in het parkeerrayon zone binnenstad?
 • Wob-dossiers: informatie die op basis van de Wob openbaar is gemaakt wordt gepubliceerd op onze website. Misschien is de informatie die u zoekt al eerder door een Wob-verzoek openbaar gemaakt. U vindt de Wob-dossiers op openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken.

Wob-verzoek doen

Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar en valt de informatie onder de Wob? Doe dan een Wob-verzoek. U kunt dit op de volgende manieren doen:
 • Online een Wob-verzoek doen.
 • Via e-mail een Wob-verzoek doen? E-mail uw verzoek naar wob@utrecht.nl. Beschrijf zo duidelijk mogelijk wat u wilt weten. Zo kunnen wij u de juiste documenten sturen.
 • Schriftelijk een Wob verzoek doen? Stuur uw verzoek naar:
  Financiën, Inkoop en Juridische Zaken,
  Afdeling Juridische Zaken
  T.a.v. het Wob-team
  Postbus 10080
  3505 AB Utrecht

  Vermeld altijd:
  • dat het gaat om een Wob-verzoek,
  • welke documenten u wilt inzien en over welke periode
  • hoe u de informatie wilt ontvangen

Kosten

De gemeente stuurt de documenten bij voorkeur digitaal. Dat is gratis. Wilt u de documenten toch op papier ontvangen? Vermeld dat dan in uw verzoek.
Per pagina betaalt u in dat geval € 0,20. Is het totale bedrag € 4,00 of minder? Dan hoeft u niet te betalen.

De gemeente mag niet alles openbaar maken

De gemeente mag bepaalde documenten niet openbaar maken:

 • met informatie over bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over de gezondheid of seksuele geaardheid
 • sommige ambtelijke documenten met beleidsopvattingen

Het kan ook zijn dat de gemeente documenten alleen voor een deel openbaar maakt. Dan maken we delen van documenten onleesbaar. Bijvoorbeeld een paragraaf over toezicht door de gemeente of een bijlage met financiële informatie van de gemeente. Wanneer we documenten niet openbaar maken, leggen we dat uit in het Wob-besluit. Wanneer u het niet eens bent met een Wob-besluit, kunt u bezwaar maken.

Afhandeling van uw Wob-verzoek

U ontvangt een bericht waarin staat:

 • Of uw verzoek voldoet aan de voorwaarden voor een wob-verzoek.
 • Wanneer u uiterlijk een beslissing ontvangt.

Wanneer we niet op tijd beslissen kunt u bezwaar maken.

Vragen?

Stuur een e-mail naar wob@utrecht.nl.

Naar boven