Woo-verzoek doen (informatie openbaar laten maken)

De gemeente maakt zelf al veel informatie openbaar. Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar en valt deze informatie onder de Wet open overheid (Woo)? Doe dan een Woo-verzoek. De Wet open overheid is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Voorwaarden

  • Het moet gaan om een taak van de gemeente of een organisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente
  • Het verzoek moet u mondeling, schriftelijk of op de elektronische manier indienen.

Woo-verzoek doen

U kunt dit op de volgende manieren doen:

Online


Via e-mail

E-mail uw verzoek naar woo@utrecht.nl. Beschrijf zo duidelijk mogelijk wat u wilt weten. Zo kunnen wij u de juiste documenten sturen. Hebt u een vraag of wilt u een mondeling Woo-verzoek doen? Dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon.


Schriftelijk

Stuur uw verzoek naar:

Financiën, Inkoop en Juridische Zaken,
Afdeling Juridische Zaken
T.a.v. het Woo-team
Postbus 10080
3505 AB Utrecht

Vermeld altijd:

  • Dat het gaat om een Woo-verzoek.
  • Welke documenten u wilt inzien en over welke periode.
  • Hoe u de informatie wilt ontvangen.

Contactpersoon Woo

Hebt u een vraag over welke informatie bij de gemeente aanwezig is? Of wilt u weten hoe u informatie kunt opvragen bij de gemeente Utrecht? U kunt uw vraag stellen door te mailen naar contactpersoonwoo@utrecht.nl of door een terugbelverzoek te doen via 030 - 286 1096.

We beantwoorden vragen per e-mail binnen een werkdag. Als we meer tijd nodig hebben om uw vraag te beantwoorden, dan krijgt u daarover bericht. Als u gebeld wilt worden, dan neemt de contactpersoon binnen een dag contact met u op. U kunt tijdens het gesprek ook een mondelinge aanvraag doen voor het openbaar maken van informatie.

Kosten

De gemeente stuurt de documenten bij voorkeur digitaal. Dat is gratis. Wilt u de documenten toch op papier ontvangen? Vermeld dat dan in uw verzoek. Per pagina betaalt u in dat geval €0,20. Is het totale bedrag €4,00 of minder? Dan hoeft u niet te betalen.

Na uw Woo-verzoek

Nadat u een Woo-verzoek hebt gedaan, ontvangt u een bericht waarin staat:

  • Of uw verzoek voldoet aan de voorwaarden voor een Woo-verzoek.
  • Wanneer u uiterlijk een beslissing ontvangt.

Wanneer we niet op tijd beslissen kunt u bezwaar maken.

Niet alles openbaar

De gemeente mag bepaalde documenten niet openbaar maken:

  • Documenten met informatie over bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over de gezondheid of seksuele geaardheid.
  • Sommige ambtelijke documenten met beleidsopvattingen.

Het kan ook zijn dat de gemeente documenten alleen voor een deel openbaar maakt. Dan maken we delen van documenten onleesbaar. Bijvoorbeeld een paragraaf over toezicht door de gemeente of een bijlage met financiële informatie van de gemeente. Wanneer we documenten niet openbaar maken, leggen we dat uit in het Woo-besluit. Als u het niet eens bent met een Woo-besluit, dan kunt u bezwaar maken.

Openbare informatie

Een overzicht van veel gevraagde informatie die al openbaar is of waarvoor de Woo niet geldt.

Informatie over vergunningen van het papieren archief (van de jaren 1996-2009). Bijvoorbeeld bouw- en omgevingsvergunningen, kunt u opvragen op bouwen en verbouwen.

Ingediende en verleende vergunningen staan op de website Overheid.nl.

Bijvoorbeeld de aanslag hondenbelasting of WOZ-aanslag van panden kunt u opvragen bij de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU).

In een bestemmingsplan staat onder andere aan welke voorwaarden en regels het gebruik van woningen, bedrijven, andere gebouwen en de openbare ruimte is gebonden en wat de bouwmogelijkheden zijn. De bestemmingsplannen zijn openbaar en online te vinden op de website Ruimtelijke plannen.nl. De besluitvorming over bestemmingsplannen vindt u bij de raadsstukken.

Dossierstukken vraagt u aan via telefoonnummer 14 030 of e-mail: ibjuridischezaken@utrecht.nl. Voor beroepsdossiers moet u contact opnemen met de gerechtelijke instantie waar het beroep is ingediend.

Documenten over verkeersboetes, boetes voor foutparkeren, boetes wegens het rijden in de milieuzone en naheffingsaanslagen parkeerbelastingen (parkeerbon) vallen onder de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Deze informatie kunt u opvragen via: telefoon 14 030 of e-mail: thor@utrecht.nl.

Bodemrapporten en informatie over bijvoorbeeld bodemvervuilingen olietanks vindt u op de pagina Bodem en grond.

De collegebesluiten en door het college aan de gemeenteraad of commissie gestuurde stukken vindt u op onze website Bestuurlijke Informatie Utrecht.

Onkostenregisters van het college staan op declaraties en dienstreizen.

De gemeentelijke verordeningen, beleid, aanwijzingsbesluiten en beleidsregels kunt u vinden op de website Overheid.nl.

Het Kadaster is een wettelijke bewaarplaats voor informatie over vastgoed en eigendommen. U kunt via het Kadaster informatie opvragen over de WOZ-waarde, perceelgrenzen, de woningwaarde, uittreksels, akten en eigendomsgegevens.

Bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) kunt u informatie opvragen, zoals uittreksels van ingeschreven bedrijven, jaarrekeningen en wie bevoegde bestuurders zijn.

Stukken uit een persoonlijk dossier (bijvoorbeeld voor uzelf, uw bedrijf of organisatie) of persoonlijke stukken van uw overleden partner, kind of ouder kunt u opvragen op grond van artikel 5.5 van de Woo. U kunt zelf een persoonlijk dossier opvragen.

U kunt stukken uit uw persoonlijk dossier opvragen op grond van artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bijvoorbeeld uw bijstandsdossier of marktdossier.

De raadsbesluiten, raadsstukken, moties, schriftelijke vragen, verslagen van de raadsvergadering en commissies kunt u vinden op onze website Bestuurlijke Informatie Utrecht.

Een Woo-verzoek is niet om vragen te stellen. Een vraag kunt u stellen via het algemene reactieformulier. Een vraag is bijvoorbeeld: hoeveel parkeervergunningen heeft gemeente uitgegeven in het parkeerrayon zone binnenstad?

Informatie die op basis van de Woo openbaar is gemaakt wordt gepubliceerd op onze website. Misschien is de informatie die u zoekt al eerder door een Woo-verzoek openbaar gemaakt. U vindt de Woo-dossiers op de pagina Openbaar gemaakte informatie na Wob- en Woo-verzoeken.

Vragen?

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar woo@utrecht.nl.