Omgevingsvergunning, bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente voor de omgevingsvergunning? Dan kunt u een bezwaar indienen.

Bij een reguliere procedure

Wanneer de gemeente een omgevingsvergunning verleent waarvoor de reguliere procedure is doorlopen kunt u binnen 6 weken nadat het besluit is genomen bezwaar indienen.

Bij een uitgebreide procedure

Wanneer de gemeente een omgevingsvergunning verleent waarvoor de uitgebreide procedure is doorlopen kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit in beroep gaan bij de Rechtbank Midden Nederland

Uitzonderingen

Wanneer het om een omgevingsvergunning met de activiteit kappen of monumenten gaat, gelden aanvullende regels. Normaal gesproken mag u als het besluit genomen is, op eigen risico gebruikmaken van de vergunning. Bij de activiteiten kappen en monument moet u echter wachten tot de vergunning onherroepelijk is geworden. Dit betekent dat minimaal de 6-wekentermijn van bezwaar, of beroep bij uitgebreid, afgewacht moet worden. Tevens is het zo dat de 6-wekentermijn gaat lopen nadat het besluit bekend is gemaakt op www.utrecht.nl/gemeenteberichten en dus niet nadat de vergunning bekend is gemaakt aan de aanvrager.
Als tijdens deze 6 weken geen bezwaar of beroep wordt ingediend, is de vergunning onherroepelijk. Als wel bezwaar of beroep wordt ingediend, moet de aanvrager wachten tot daarop is besloten.