Hulp- en dienstverlening aan prostituees, subsidie aanvragen

Deze subsidie is bedoeld voor hulpverlening en dienstverlening voor sekswerkers in Utrecht. Daarbij hoort in elk geval een artsenspreekuur.

De gemeente Utrecht werkt aan een sector waarin sekswerkers zelfstandig, vrijwillig en onafhankelijk kunnen werken. We willen een breed toegankelijke prostitutiehulp- en dienstverlening voor de hele stad. Op dit moment is deze hulp nog voornamelijk gericht op bepaalde locaties.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

De subsidie kan worden aangevraagd door organisaties en/of rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid. Denk bijvoorbeeld aan organisaties voor maatschappelijke opvang en/of maatschappelijk werk en dienstverlening.

U kunt subsidie aanvragen voor de periode 1 juli 2021 t/m 30 juni 2022.

Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag kijken we naar de eisen en voorwaarden in de nadere regel subsidie Stedelijke prostitutiehulp- en dienstverlening gemeente Utrecht 2021.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

2021

Het beschikbare bedrag voor 2021 is € 266.880. Dit is uitgesplitst in:

 • een maximaal bedrag van € 241.757 voor prostitutiehulp- en dienstverlening
 • en maximaal bedrag van € 25.123 voor het artsenspreekuur

2022

Het beschikbare bedrag voor 2022 is € 266.880. Dit is uitgesplitst in:

 • een maximaal bedrag van € 241.757 voor prostitutiehulp- en dienstverlening
 • een maximaal bedrag van € 25.123 voor het artsenspreekuur.

De bedragen voor 2022 kunnen nog veranderen door indexering.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan het aanvraagformulier.

Plan van aanpak

Zet in uw plan van aanpak:

 • een omschrijving van de manier waarop u de stedelijke prostitutiehulp- en dienstverlening ontwikkelt, waaruit blijkt dat u kennis heeft van wat er speelt in Utrecht.
 • een omschrijving van de manier waarop u zorgt voor continuïteit van hulp en dienstverlening aan bestaande cliënten, in het bijzonder aan ex-sekswerkers van de tippelzone.
 • een omschrijving van de manier waarop u cliënten heeft betrokken bij uw plan van aanpak.
 • een beschrijving van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt (zie Artikel 5 van de Nadere Regel).
 • welke branches u wilt bereiken en hoe de activiteiten aansluiten bij de leefwereld van de cliënten uit deze branches.
 • hoe u het aanbod bekend wilt maken onder (potentiële) cliënten en waarom u deze manieren kiest.
 • hoe u aan de verplichtingen voldoet (artikel 10 van de nadere regel):
  • Prostitutiehulp- en dienstverlening: uw medewerkers beschikken aantoonbaar over een relevante beroepsopleiding met aantoonbare ervaring in de prostitutiehulp- en dienstverlening. Voor ervaringsdeskundigen zijn uitzonderingen mogelijk.
  • Arts: de arts beschikt aantoonbaar over de benodigde professionele kwalificaties en registraties om de titel arts te mogen voeren.
  • Als u kantoorruimte nodig hebt voor de uitvoering van de werkzaamheden zoals genoemd in uw aanvraag, dan zorgt u hier zelf voor.
  • U kent de wet- en regelgeving en de van toepassing zijnde Cao-bepalingen rondom overgang van onderneming.
  • U garandeert dat de prostitutiehulp- en dienstverlening voldoet aan alle eisen die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en hieraan gerelateerde landelijke en gemeentelijke regelgeving.

Begroting

U levert een sluitende begroting voor de activiteiten (artikel 5 nadere regel) en geeft in elk geval inzicht in:

 • salariskosten op basis van in te zetten fte (met onderbouwing voor zowel uitvoering als overhead)
 • overige personele kosten (bijvoorbeeld opleidingskosten)
 • materiële kosten
 • huisvestingskosten
 • opbrengsten

Plan voor vergroten van de deskundigheid van uw personeel

In deze bijlage omschrijft u kort:

 • hoe u de deskundigheid vergroot van uw personeel dat verantwoordelijk is voor de prostitutiehulp- en dienstverlening
 • wie verantwoordelijk is voor het vergroten van de deskundigheid, en wie het vergroten van de deskundigheid van dit personeel regelt

Social return en duurzaamheidsdoelen

In deze bijlage omschrijft u kort:

 • welke inzet u gaat realiseren voor social return. Richtlijn voor de inzet is 5% van het aangevraagde subsidiebedrag.
 • hoe uw organisatie invulling geeft aan duurzaamheid.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:

 • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel Kopie statuten van de organisatie

Aanvragen

Subsidie voor de periode 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 kunt u tot en met 14 maart 2021 aanvragen.

Vraag subsidie aan

Vanaf 6 januari 2021 kunt u als organisatie alleen nog subsidie aanvragen met eHerkenning. Kijk hoe u eHerkenning aanvraagt

Wat kunt u verwachten?

De subsidie wordt aan maximaal 1 partij versterkt. Aanvragen die op tijd en volledig zijn ontvangen beoordelen we op basis van de criteria van de nadere regel.

U wordt uitgenodigd voor een gesprek om uw plan van aanpak te presenteren. Deze gesprekken zijn op:

 • donderdag 25 maart tussen 15.00 – 17.00 uur
 • dinsdag 30 maart tussen 14.00 – 16.00 uur
 • donderdag 1 april tussen 15.00 – 17.00 uur
We nemen voor 1 mei 2021 een besluit op basis van de beoordeling.

Hulp of advies nodig?

Neem dan contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook

 • Subsidiehulp voor een overzicht van alle gemeentelijke subsidies en voor de algemene regelgeving subsidies

Naar boven