Bbz-uitkering, inkomstenverklaring opsturen

Ontving u de versoepelde Bbz-uitkering met terugwerkende kracht over december 2021 of in het 1e kwartaal van 2022? En hebt u een brief of e-mail ontvangen waarin wij vragen de inkomstenverklaring op te sturen? Stuur deze dan op tijd naar ons op. Doe dit uiterlijk op de datum die hierover in de brief of e-mail staat.

Misschien hebt u al eerder inkomsten aan ons doorgegeven. Ook dan moet u de inkomstenverklaring invullen en opsturen. Als u geen inkomsten had, vul dan bij inkomsten € 0 in.

Belangrijk om te weten

 • Hebt u al eerder inkomsten aan ons doorgegeven? Dan moet u de inkomstenverklaring ook invullen en opsturen.
 • Vul uw inkomsten in over de maanden waarin u een Bbz-uitkering hebt gekregen.
 • Had u geen inkomsten? Vul dan bij inkomsten € 0 in.
 • Hebt u een maand geen Bbz-uitkering gekregen omdat uw inkomsten te hoog waren? Ook dan vult u het inkomen over die maand in.
 • Kunt u nog geen definitief inkomen over de maand maart opgeven? Vul dan een geschat bedrag in. Dan voorkomt u dat u achteraf een bedrag moet terugbetalen. Weet u in mei of juni dat dit bedrag hoger of lager is? Dan kunt u dit doorgeven via bbz@utrecht.nl.
 • Hebt u een partner? Vul dan ook het inkomen van uw partner in over dezelfde maanden. Heeft uw partner geen inkomen? Vul dan bij het inkomen van de partner € 0 in.
 • Gebruik het formulier inkomstenverklaring alleen voor het doorgeven van de inkomsten van uzelf en uw partner als u die hebt. Een andere wijziging geeft u door via bbz@utrecht.nl

Wat stuurt u mee

 • Vroeg u de versoepelde Bbz-uitkering in januari met terugwerkende kracht over december 2021? En kreeg u in december uitgesteld inkomen? Stuur dan een loonstrook of ander bewijsstuk mee over december.
 • U hoeft geen bewijsstukken mee te sturen van andere inkomsten en kosten. U moet deze wel bewaren. Wij kunnen achteraf nog controleren. Dan kunnen wij u nog vragen om bewijsstukken naar ons te sturen.

Inkomstenverklaring invullen en versturen

Uitleg over invullen inkomstenverklaring

Uw netto-inkomen uit zelfstandig bedrijf of beroep

De berekening voor 2021 is: omzet – zakelijke lasten x 0,82.
Omdat u aan het eind van het jaar nog inkomstenbelasting moet betalen, verminderen wij het bedrag met een gemiddeld percentage van 18%. Daarom vermenigvuldigen wij het inkomen met 0,82. U hoeft dit niet zelf te berekenen bij het invullen van het formulier.

De berekening voor 2022 is: omzet – zakelijke lasten x 0,83.
Omdat u aan het eind van het jaar nog inkomstenbelasting moet betalen, verminderen wij het bedrag met een gemiddeld percentage van 17%. Daarom vermenigvuldigen wij het inkomen met 0,83. U hoeft dit niet zelf te berekenen bij het invullen van het formulier.

Bereken uw omzet

Omzet die hoort bij de maanden waarover u Bbz hebt gekregen

Het gaat over inkomsten die meetellen voor de maanden waarover u Bbz hebt gekregen. Inkomsten bijvoorbeeld dit jaar ontvangen in januari voor werk gedaan in december vorig jaar of voor producten verkocht in december, tellen niet mee voor uw inkomsten in januari. Die hoeft u dus niet mee te nemen in het inkomen van januari. Andersom geldt natuurlijk ook dat u inkomsten die u dit jaar in april ontvangt voor werk dat u deed in maart, of voor producten verkocht in maart, wél meeneemt bij het inkomen van maart.

Hebt u facturen die een debiteur niet kan betalen? Dan tellen deze niet mee als inkomsten.
Hebt u een grote subsidie of grote opdracht gekregen? En duurt die langer dan de Bbz-periode? Dan rekenen wij de inkomsten in verhouding mee met de inkomsten in de Bbz-periode. Bijvoorbeeld op basis van gewerkte uren, als dat kan.
Neemt u deel aan de KOR? Dan betaalt u geen btw. In dat geval tellen voor het inkomen uit bedrijf de bedragen mee die u hebt gekregen.
Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) in loondienst bij de eigen bv? Dan berekent u het netto maandinkomen anders. U vult dit in bij het onderdeel ‘Inkomen uit of in verband met arbeid (loon, uitkering)’. U stelt de omzet en de zakelijke lasten van de bv vast in verhouding met het percentage aandelen in de bv. Bij de zakelijke lasten van de bv mag u het bruto DGA-loon optellen.

U berekent het resultaat vóór belasting. Dit is de omzet min de zakelijke lasten.

Als het resultaat positief is verminderen wij het bedrag met 15% Vennootschapsbelasting (tarief 2021 en 2022). De uitkomst is het resultaat uit onderneming (uw nettowinst of verlies).

U geeft vervolgens het netto DGA-loon op in het invulveld ’DGA-loon’. Uw netto DGA-loon wordt dan opgeteld bij uw nettowinst of verlies.

Als u het DGA-loon niet aan uzelf uitbetaalt, moet u het bedrag wel opgeven.

U hoeft geen DGA-loon op te geven als u het DGA-loon in overleg met uw accountant tijdelijk op € 0 heb gezet. In dat geval kunt het bruto DGA-loon niet opgeven bij de zakelijke lasten.

De optelsom van uw DGA-loon en bedrijfsresultaat kan een negatief bedrag zijn. Dan nemen wij als inkomsten mee eventueel loon uit een ander dienstverband. Dus niet de eigen bv. En andere overige inkomsten (verhuur, uitkering, alimentatie).

Een voorbeeld:

Voorbeeld berekening voor inkomsten DGA
Berekening Januari Februari
Omzet € 3.000 € 2.000
-/- Inkoop kosten € 1.000 € 1.000
= Netto omzet € 2.000 € 1.000
-/- Lasten € 1.500 € 1.500
= Resultaat voor vennootschapsbelasting € 500 € -500
-/- Vennootschapsbelasting (vpb), 15% € 75 € 0
= Inkomsten onderneming (resultaat) € 425 € -500
+ DGA loon € 1.500 € 1.500
= DGA inkomsten voor Bbz € 1.925 € 1.000
Hierbij moet u weten hoe de winstverdeling is tussen de vennoten. Dit kunt u uit de vennootschapsakte of jaarrekening afleiden. Vervolgens kunt u met het aandeel in de winst berekenen wat het inkomen per vennoot is. De berekening is dan verder gelijk aan die van de onderneming met een eenmanszaak.

Bereken uw zakelijke lasten

U kunt alle zakelijke lasten die bij de 3 maanden horen invullen. Ook als u die later fiscaal kunt aftrekken bij de Belastingdienst. U maakt deze kosten nu. Dit zijn bijvoorbeeld: materiaalkosten, reiskosten, leaseauto. Maar ook kosten voor: huur, gas, water en licht, rente en eventueel personeelskosten. Bedragen die u krijgt vanuit de NOW (noodmaatregel voor personeelskosten) trekt u van de loonkosten af.

Sommige kosten maakt u maar een paar keer per jaar, bijvoorbeeld kosten voor onderhoud van bedrijfsmiddelen, verzekeringen, administratiekosten, gemeentelijke belastingen, heffingen en noodzakelijke investeringen. Deze incidentele kosten mag u in verhouding en volgens ‘goed koopmansgebruik’ meetellen als kosten. Dus als u jaarlijks € 1.200 aan bedrijfsverzekering betaalt, kunt u € 100 per maand als verzekeringskosten meetellen.

Inkomsten uit meerdere ondernemingen

Geef voor alle ondernemingen uw inkomsten door.

Stap 1. U bepaalt per onderneming uw inkomsten. Dit is de omzet min de zakelijke lasten. Hebt u een negatief resultaat uit een onderneming? Dan telt u die inkomsten mee als € 0.

Stap 2. Tel de inkomsten van alle ondernemingen bij elkaar op.

Stap 3. Vul in dit formulier het resultaat van stap 2 in bij ‘omzet’. Dit is het totaal van de inkomsten uit uw ondernemingen.

Stap 4. Vul in dit formulier bij ‘zakelijke lasten’ € 0 in. Ook als u wel zakelijke lasten hebt.

Stap 5. Uw totale netto-inkomsten uit uw onderneming worden automatisch berekend. Wij houden hierbij rekening met de inkomstenbelasting van gemiddeld 18% (2021) of 17% (2022).

Voorbeeld, stap 1
  Onderneming A Onderneming B Onderneming C
Netto omzet € 1.000 € 300 € 3.000
Vaste lasten € 1.250 € 100 € 2.700
Resultaat (stap 1)
€ -250 → € 0
€ 200 € 300
Voorbeeld, stap 2
Inkomsten onderneming A € 0
Inkomsten onderneming B € 200
Inkomsten onderneming C € 300
Totaal inkomsten uit onderneming (stap 2)
€ 500
Voorbeeld, stap 3 - 4 - 5
Omzet (stap 3) € 500
Zakelijke lasten (stap 4) € 0
Totale netto-inkomsten uit onderneming (stap 5) € 410

Bereken uw overige netto-inkomsten

Overige netto-inkomsten die meetellen voor Bbz:

 • Inkomsten uit of in verband met arbeid (loon)
 • Inkomsten uit (onder)verhuur/kostgeverschap
 • Sociale verzekeringsuitkeringen (WW, ziektewetuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, Wajong)
 • Alimentatie (zowel partner- als kinderalimentatie tellen mee)
 • Periodieke giften
 • Uitgesteld inkomen
 • Studiefinanciering

Deze netto-inkomsten tellen niet mee voor Bbz:

 • Uw Bbz-uitkering
 • Toeslagen van de Belastingdienst (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag)
 • Kinderbijslag
 • Vrijwilligersvergoeding, tot een maximum van € 180 per maand
 • Teruggave inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (dit is in afwijking van artikel 32 van de Participatiewet)

Uitgesteld inkomen

Uitgesteld inkomen is inkomen waar u gedurende het jaar nog geen gebruik van kunt maken. Elke maand wordt dan voor u een bedrag gespaard. Het totaalbedrag ontvangt u in december. Denk hierbij aan een eindejaarsuitkering, 13e maand of een winstdelingsregeling. Wij kijken naar de maanden waarin het uitgestelde inkomen is gespaard. En naar de maanden waarin u een Bbz-uitkering ontving. Het uitgestelde inkomen in de maanden die samenvallen met de Bbz-uitkering houden wij in op uw uitkering.

Ontving u in december 2021 uitgesteld inkomen? Stuur dan een loonstrook van december of ander bewijsstuk mee.

Ontvangt u in december uitgesteld inkomen? Dan kunnen wij u in 2023 vragen om een loonspecificatie op te sturen.

Wij kijken naar de maanden waarin het uitgestelde inkomen is gespaard. En naar de maanden waarin u een Bbz-uitkering ontving. Het uitgestelde inkomen in de maanden die samenvallen met de Bbz-uitkering houden wij in op uw uitkering.

Ontvangen vakantiegeld

Ontvangt u in mei of juni bij uw loon of uitkering vakantiegeld? Dan vult u uw loon of uitkering zonder vakantiegeld in. Ontvangt u maandelijks uw loon of uitkering inclusief vakantiegeld? Dan vult u in deze maanden het hele bedrag in dat u in deze maanden hebt ontvangen.

Bereken uw totale inkomsten

De totale netto-inkomsten zijn de netto-inkomsten uit eigen bedrijf én de overige netto-inkomsten. Als dit voor een bepaalde maand uitkomt op een negatief bedrag, krijgt u geen hoger bedrag aan Bbz-uitkering. De Bbz-uitkering is maximaal het sociaal minimum.

Hulp en contact

Hebt u nog vragen over het invullen van de inkomstenverklaring? Stuur een e-mail naar bbz@utrecht.nl. Vermeld daarbij uw zaaknummer.