Bodem, eenvoudige sanering melden (BUS)

Wilt u vervuilde grond (bodem) weer schoonmaken (saneren)? Voordat u begint met het saneren van de grond, moet u dit eerst melden bij de gemeente. Gaat het om simpele, kleinere saneringen? Dan doet u online een BUS-melding (Besluit Uniforme Saneringen). En u vult een meldingsformulier van Rijkswaterstaat Leefomgeving in.

Het formulier van Rijkswaterstaat Leefomgeving kunt u tijdens het doen van de online BUS-melding toevoegen.

Gaat het om grotere saneringen? Dan moet u een melding doen van een complexe sanering.

Procedures voor BUS-melding

Er zijn 3 soorten procedures:

Melding gedaan, en nu…

U krijgt binnen 5 dagen of 5 weken een brief van ons. Hoe snel hangt af van de procedure waaronder uw melding valt. In de brief staat vermeld of uw melding voldoet aan de voorwaarden en of u mag beginnen met het saneren van de grond.

Hebt u een melding gedaan via procedure immobiel of mobiel? Dan komt uw melding binnen 2 weken ook op www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad te staan.

Belangrijkste voorwaarden

  • Meldingsformulier Rijkswaterstaat Leefomgeving moet ondertekend zijn door de eigenaar van het perceel/de percelen
  • Eventueel een machtigingsformulier toevoegen (alleen als u handelt uit de naam van de eigenaar van het perceel)
  • Bodemrapport toevoegen

Spelregels bij melding in overeenstemming

  • x- en y-coördinaten van de locatie via de kaart aangeven
  • schriftelijk de datum en het tijdstip melden van de saneringswerkzaamheden 5 werkdagen van tevoren, bij RUD Utrecht

Vragen?

Hebt u vragen over het doen van de BUS-melding? U kunt ons bereiken via:

Hebt u tijdens het uitvoeren van de sanering vragen? Neem dan contact op met Team Handhaving BWN, RUD Utrecht via:

Meer informatie

Naar boven