Deelvervoer, vergunning aanvragen

Biedt uw bedrijf commercieel deelvervoer (mobiliteit) aan? Wilt u een vergunning aanvragen om in Utrecht voertuigen aan te bieden? Dat kan voor fietsen, elektrische fietsen en bromfietsen.

Voor deelauto’s geldt de vergunningplicht nog niet.

U kunt van 24 maart tot en met 7 april de vergunning aanvragen. Dat kan online of via de post. U doet per soort voertuig een aparte aanvraag.

Voorwaarden

Doet u online de aanvraag? Dan komt u in het formulier bij een pagina met voorwaarden. U geeft daar aan dat u voldoet aan deze voorwaarden. De voorwaarden, eisen en wanneer we de aanvraag mogen weigeren staan in artikel 5 en 6 van de Nadere regel.
Als u zich inschrijft, online of per post, verklaart u dat u akkoord gaat met deze nadere regel. En dat u zich kunt houden aan uw plan van aanpak.

U mag geen voertuigen aanbieden op bepaalde locaties. Vooral in het centrum niet. We stellen deze locaties definitief vast als het proces van vergunningverlening klaar is.

Wat stuurt u mee?

 • Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze is niet ouder dan 3 maanden.
 • De statuten van de onderneming.
 • Privacyverklaring in de Nederlandse taal.
 • Data Privacy Impact Assessment (DPIA). Deze is niet ouder dan 3 maanden. Als u deze al hebt. Deze is verplicht binnen 3 weken na vergunningverlening. Nadat we deze hebben ontvangen mag u pas de activiteiten op straat starten.
 • Een uittreksel van voorgenomen verwerkingen in het register van de Algemene verordening Gegevensverwerking (register van verwerkingsactiviteiten zoals bedoeld in de AVG).
 • Als dat van toepassing is: een kopie van de bewerkersovereenkomst (verwerkersovereenkomst).
 • Bewijs van bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Kopie van identiteitsbewijzen en persoonsgegevens van de directeur(en) en/of vennoten.
 • Adres, telefoonnummer en e-mailadres van minstens 2 contactpersonen, die de Nederlandse taal beheersen.
 • Kaart per vervoermiddel. Deze maakt u zelf. 
 • Plan van aanpak per vervoermiddel waarvoor u een vergunning aanvraagt.

Het plan van aanpak is maximaal 6 pagina’s A4 in Word. Met regelafstand 1,5, een 11-puntsletter en marges van 2,5 cm links en rechts. Dit is inclusief eventuele afbeeldingen, exclusief noten en bijlagen.

In artikel 7 van de Nadere regel staat hoe de beoordelingsprocedure verloopt. In artikel 8 staan de belangrijkste criteria waarop we uw plan van aanpak beoordelen en met welke puntentelling. De criteria gaan uit van onze doelen van deelmobiliteit(deelvervoer). In uw plan laat u zien hoe uw deelvervoerconcept deze criteria invult en daarmee een bijdrage levert aan de doelen.

De hoofdonderdelen zijn:

 1. Bijdrage aan de doelen van deelvervoer
 2. Stadsbreed dekkend netwerk van voertuigen
 3. Data en interoperabiliteit
 4. Dienstverlening/logistieke prestaties
 5. Communicatie

Voor elk van de hoofdonderdelen staat hieronder een aantal vragen uitgewerkt.

1. Bijdrage aan de doelen van deelvervoer

We werken aan een slim en duurzaam mobiliteitssysteem. Dat doen we zodat de groeiende stad ook in 2040 leefbaar, aantrekkelijk en duurzaam bereikbaar is. Deelvervoer helpt hieraan ook mee. Een van de peilers is de overgang van bezit naar gebruik. Ook de modal shift van passieve naar actieve mobiliteit is een belangrijk aandachtspunt. Derde element is Mobility as a Service, (MaaS = plannen, boeken en betalen van al het mogelijke vervoer via 1 app) als bouwsteen om onze beleidsdoelen te halen.
Beschrijf hoe uw operatie bijdraagt aan onze doelen, en geef daarbij aandacht aan:

 • een minimaal beslag op de openbare ruimte
 • voorkomen verrommeling van de openbare ruimte
 • de verkeersveiligheid
 • een beter milieu en een betere luchtkwaliteit.

2. Stadsbreed dekkend netwerk van voertuigen

We willen op langere termijn een stadsbreed dekkend netwerk van deelvoertuigen. Een netwerk dat helpt de overgang van bezit naar gebruik te maken en waarbij actieve mobiliteit boven passieve mobiliteit gaat. Met andere woorden: de fiets (met en zonder trapondersteuning) gaat voor de bromfiets. De bromfiets zien wij als aanvullende schakel tussen de auto en de fiets.
Beschrijf hoe uw aanbod van voertuigen meehelpt aan het succes van de MaaS pilot in Leidsche Rijn. En beschrijf hoe het helpt bij het de groei van een stadsbreed dekkend netwerk van deelvoertuigen. Neem daarin mee:

 • Keuze voor doelgroepen (primair, secundair)
 • Locaties voor voertuigen (stuur een kaart mee als bijlage bij het aanvraagformulier)
 • Ontwikkeling in aantal voertuigen op straat, vanaf de start tot het maximaal aantal vergunde voertuig is bereikt (let hierbij op artikel 6 lid 2c)
 • Hoe houdt u de deelvoertuigen beschikbaar op de gewenste locaties?
 • Als u bromfietsen aanbiedt: onderbouw hoe uw aanbod van maximaal 300 voertuigen een waardevolle aanvulling is op een netwerk van deelfietsen van maximaal 2.100 voertuigen.

3. Data en interoperabiliteit

De markt voor deelmobiliteit ontwikkelt zich snel. We willen ons daarop goed voorbereiden en snel op ontwikkelingen kunnen inspelen. Daarom vinden we het verzamelen van data belangrijk. Om van te leren en voor de verdere ontwikkeling van ons beleid. Het is voor Utrecht belangrijk dat systemen van verschillende vergunninghouders samenwerken. Ook voor de toekomst van MaaS is dit erg belangrijk.
Beantwoord minimaal de onderstaande vragen.

 • Hoe zorgt u ervoor dat we de data voor onderzoek en controle (artikel 6 lid 2b), gebruiksvriendelijk, op tijd en compleet ontvangen?
 • Hoe zorgt u ervoor dat uw deelvervoerdienst (artikel 6 lid 2b), op tijd en volledig (functionaliteiten van plannen, boeken én betalen) geïntegreerd is met een MaaS-dienstverlener via de open standaard TOMP-API?

4. Dienstverlening en logistieke prestaties

De belangrijkste uitgangspunten uit de Ruimtelijke Strategie en Utrecht op het gebied van (deel)vervoer zijn:

 • Nabijheid: We concentreren de groei van de stad zo veel mogelijk binnenstedelijk rondom knooppunten. Hierdoor reizen mensen minder (ver) naar hun werk en voorzieningen en activiteiten. Ze kiezen vaker voor lopen, fietsen en het OV.
 • Geen groei autoverkeer: We werken mee aan gezonde mobiliteit. Deze neemt zo min mogelijk ruimte in en zorgt voor zo min mogelijk hinder. We vangen de groei op met lopen, fietsen, OV en deelvervoer. Daarmee maken we ruimte voor verdichting en een groene en klimaatbestendige inrichting van de stad. Een stad waar het fijn wonen, werken en recreëren is.

Hoe draagt uw operatie hieraan bij? Denk daarbij aan:

 • Exploitatiemodel (waarom kiest u voor uw tariefstructuur of abonnementsvorm, met welke doelen?)
 • Hoe voorkomt en verhelpt u dat deelvoertuigen op ongewenste en/of hinderlijke plekken terecht komen, in de openbare ruimte, stallingen of andere plaatsen?
 • Hoe zorgt u dat gebruikers wet- en regelgeving naleven?
 • Hoe zijn voertuigen herkenbaar als van uw organisatie?
 • Hoe regelt u de herverdeling van voertuigen? Denk aan een verzameling van voertuigen bij evenementen en lang stilstaande voertuigen.

5. Beschrijf uw marketing en communicatieactiviteiten

Beantwoord minimaal de onderstaande vragen:

 • Hoe moedigt u potentiële gebruikers aan om gebruik te maken van het bedrijfsconcept van deelvoertuigen?
 • Beschrijf hoe snel u een klacht in behandeling kunt nemen en kunt afhandelen.
 • Welk onderscheid maakt u tussen typen klachten en afhandelingstijd?


U kunt het online formulier niet in de tussentijd opslaan. Het is handig dat u de bijlagen alvast klaar hebt staan.

Vergunning aanvragen

Digitaal

Vraag vergunning aan

Post

Wilt u uw vergunningaanvraag via de post doen? Dan stuurt u alle documenten voor 7 april naar ons op. Is de aanvraag niet op tijd binnen? Dan behandelen we deze niet.

Gemeente Utrecht
T.a.v. Team Deelvervoer
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Kosten

U betaalt geen leges voor het doen van de vergunningaanvraag. Wel betaalt u leges als u een vergunning krijgt. De leges zijn €2.400 per verstrekte vergunning.

Vragen en antwoorden

U kon begin maart aan ons vragen stellen. Bekijk de vragen en onze antwoorden daarop.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

We beoordelen de aanvragen. We besluiten uiterlijk 28 april welke aanbieders een vergunning krijgen.

Naar boven