Amateurkunst, basissubsidie aanvragen

Amateurkunstverenigingen en –stichtingen kunnen subsidie vragen voor een aantal kosten.

De subsidie is voor:

 • het honorarium van de artistieke leiding
 • de huur van een oefenruimte
 • als er geen ruimte gehuurd wordt vanwege het coronavirus: de kosten van andere basisfaciliteiten om amateurkunstbeoefening mogelijk te maken. Bijvoorbeeld voor hulpmiddelen voor online bijeenkomsten.

Voorwaarden

 • u kunt subsidie vragen voor maximaal 3 groepen
 • elke groep heeft minimaal 10 actieve leden
 • meer dan de helft van de leden woont in Utrecht
 • u krijgt geen andere jaarsubsidie binnen het programma Cultuur van de gemeente
 • u oefent op een locatie in Utrecht
 • de artistieke leiding is gekwalificeerd

Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag kijken wij naar de eisen en criteria in de nadere regel Basissubsidies Amateurkunst.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlage in het aanvraagformulier:
 • balans van het voorgaande jaar

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen?

Upload dan ook de volgende bijlagen:

 • kopie uittreksel uit het verenigingen-, stichtingen- of handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie
 • kopie bankafschrift van de organisatie

Aanvragen

Deze subsidie is voor 2021 niet meer beschikbaar.

Muziekgezelschappen van studenten kunnen niet rechtstreeks bij de gemeente subsidie aanvragen. Zij kunnen subsidie aanvragen via het KOSMU (Koördinerend Orgaan Studenten Muziekgezelschappen Utrecht).

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem gerust contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U kunt maximaal de volgende subsidiebedragen aanvragen:

 • 50% van de kosten voor de artistieke leiding tot een maximum van € 2.000 per groep
 • 50% van de kosten voor de huur van een oefenruimte of van andersoortige basisfaciliteiten voor amateurkunstbeoefening tot een maximum van € 1.000 per groep

Het gaat bij andersoortige basisfaciliteiten om hulpmiddelen die nodig zijn omdat de groep vanwege het coronavirus niet bij elkaar kan komen. Bijvoorbeeld voor het mogelijk maken van online samenkomsten om te kunnen repeteren. Het gaat hierbij dus niet over huur of aanschaf van bijvoorbeeld muziekinstrumenten of schilder- of tekenmaterialen.

Eigen vermogen

Hebt u veel eigen vermogen? Is uw eigen vermogen eind 2019 groter dan 50% van de exploitatielasten in 2021? Dan wordt het deel dat boven de 50% uitkomt gekort op de maximale subsidie. Voor speciale uitgaven in 2020 en/of 2021 kunt u, vóór u de basissubsidie aanvraagt, toestemming krijgen tot het aanmaken van een bestemmingsreserve. Deze bestemmingsreserve telt niet mee voor de berekening van het eigen vermogen. U kunt dit tot en met 15 september 2020 aanvragen via basissubsidieamateurkunst@utrecht.nl. U hoort voor 1 oktober of u toestemming hebt.

Na uw aanvraag

Is uw subsidieaanvraag compleet en op tijd ingediend, dan krijgt u uiterlijk 31 december ons besluit. De subsidie wordt direct vastgesteld. Dit wil zeggen dat geen verantwoording achteraf plaatsvindt. Wel doen wij achteraf, steekproefsgewijs, een financiële en inhoudelijke controle.

Lees ook...

 • Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.

Naar boven