Samen verduurzamen (begeleiding en ondersteuning collectieve initiatieven), subsidie aanvragen

Wilt u samen met andere woningeigenaren woningen (laten) verduurzamen? Als collectief initiatief kunt u vanaf 7 januari 2021 subsidie aanvragen voor trajectbegeleiding door een energieadviseur, ondersteuning door energieloket Jouw Huis Slimmer, ruimtehuur voor bijeenkomsten en communicatiemateriaal. Hoe vraagt u de subsidie aan en wat zijn de voorwaarden?

Belangrijke voorwaarden

 • Het initiatief moet uit minimaal 5 woningen bestaan.
 • Het initiatief moet gericht zijn op isolerende maatregelen, duurzame energieopwekking en/of een duurzamere warmtevoorziening.
 • Binnen 18 maanden moeten 1 of meer energiemaatregelen aan de woningen zijn uitgevoerd.
 • De subsidie kan voor het gehele initiatief worden aangevraagd door een natuurlijke of rechtspersoon, die werkt als trekker en/of contactpersoon van het initiatief.
 • De aanvrager wordt niet betaald voor de werkzaamheden.
 • Als het initiatief al subsidie ontvangt van de Rijksoverheid, dan kan zij geen gebruik maken van deze subsidie. Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag kijken we naar de eisen en voorwaarden in de Nadere Regel.

Waar is de subsidie voor?

A. Trajectbegeleiding door een energieadviseur

Maximaal € 140 per deelnemende woningeigenaar, met een maximum van €1400. Begeleiding door een energieadviseur geselecteerd door de gemeente (de Jonge Milieu Advies, Energiepaleis, Energiegarant Advies BV, Woondokter) om als initiatief samen energiemaatregelen te nemen. Het gaat om:
 • Het opstellen van een plan van aanpak, met een analyse en verantwoording van de gewenste en/of aanbevolen energiemaatregel(-en), op basis van de woningtypes.
 • Het opstellen van de uitvraag naar aanbieders van de energiemaatregel, het zoeken en selecteren van aanbieders en het beoordelen van offertes.
 • Bewoners voorlichten over de te nemen maatregelen tijdens (een) bijeenkomst(-en), eventueel om extra woningeigenaren te werven.
 • Begeleiding bij de uitvoering van energetische maatregelen aan de woningen.

B. Ondersteuning door het energieloket

 • Maximaal € 1.850.
 • De kosten voor ondersteuning van het energieloket Jouw huis slimmer, waaronder aanmelding van uw initiatief op Jouw Huis Slimmer.

C. Huur van een ruimte

 • Het huren van een ruimte voor bijeenkomsten, in een buurtcentrum van de gemeente Utrecht, met een maximum van € 726.

D. Communicatiemateriaal

 • Maximaal € 250 bij 5 tot 30 deelnemers.
 • Maximaal € 3.500 bij meer dan 30 deelnemers.
 • De kosten voor de productie van communicatiematerialen, advertenties en/of een campagne om het initiatief te promoten.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan het aanvraagformulier:
 • een begroting van de kosten, inclusief offertes
 • een beschrijving van uw motivatie om vergoeding aan te vragen voor:
  • trajectbegeleiding door een energieadviseur en/of
  • ondersteuning door het energieloket en/of
  • huur van een ruimte en/of
  • communicatiemateriaal.

Vraagt u de subsidie aan als organisatie?

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:
 • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie.

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022. U kunt de onderdelen (A, B, C, D) apart van elkaar aanvragen, maar u mag ze ook combineren in 1 aanvraag. In het aanvraagformulier kunt u aangeven voor welke onderdelen u subsidie aanvraagt.

Als inwoner kunt de subsidie alleen aanvragen met Digid. Als organisatie kunt u de subsidie alleen aanvragen met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

Wat kunt u verwachten

U hoort binnen 13 weken of en hoeveel subsidie u krijgt. Als de aanvraag niet compleet is of als wij meer informatie nodig hebben, dan kan dit langer duren. Voordat u gebruikmaakt van de begeleiding/ondersteuning (A, B, C en/of D), hoort u hoeveel subsidie u krijgt. De helft van het bedrag betalen wij vooraf voor de begeleiding/ondersteuning.

Hebt u gebruikgemaakt van bovenstaande begeleiding en ondersteuning? Dan vragen we u dit aan te tonen met facturen en aan te geven welke energiemaatregelen zijn uitgevoerd. Vervolgens stellen wij de subsidie vast en ontvangt u de rest van het subsidiebedrag.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Meer informatie

Naar boven