Planschade, tegemoetkoming aanvragen

Van planschade kan sprake zijn als een onroerend goed, bijvoorbeeld een woning, in waarde daalt door een planologische maatregel, zoals de aanleg van nieuwe woningen, een weg of een brug. Bij planschade kunt u recht hebben op een tegemoetkoming van de schade. De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten.

Een planologische maatregel kan zijn een nieuw bestemmingsplan of een ontheffing hiervan. Zo kunnen in het bestemmingsplan de bouwmogelijkheden toenemen of juist afnemen of kan het gebruik veranderen van bijvoorbeeld agrarisch gebruik naar wonen.

Een paar voorbeelden:

 • het uitzicht vanuit uw huis verandert door de bouw van nieuwe woningen
 • naast uw woning komt een winkel of een restaurant
 • de functie of het gebruik van uw eigendom wordt gewijzigd of beperkt.

Wat te doen?

Bewijsstukken

U stuurt de volgende stukken op:

 • het ingevulde en ondertekende formulier voor een tegemoetkoming van planschade
 • een kopie van het eigendomsbewijs of contract economische overdracht
 • alle schriftelijke bewijzen of foto’s die uw claim ondersteunen;
 • een recente Woz beschikking

U kunt maximaal 10 bestanden van 50 MB meesturen. De stukken kunnen de volgende bestandsvormen hebben: pdf, txt, jpg, jpeg, doc, docx, xls, xlsx, msg, odt, odi, tiff, ewf.

Tegemoetkoming aanvragen voor uzelf

Tegemoetkoming aanvragen voor iemand anders

U kunt ook een tegemoetkoming planschade aanvragen voor iemand anders. Dit gaat als volgt:

 • Download het machtigingsformulier (pdf 38,5 kB), print het uit en vul het in.
 • Dien de aanvraag tegemoetkoming planschade in.

  Vraag tegemoetkoming aan

 • Stuur het ondertekende machtigingsformulier, de aanvraag, eigendomspapieren en mogelijke andere bijlagen op. Dit kan door alle documenten uit te printen, in te scannen en mee te sturen aan het einde van de online aanvraag. U kunt alle documenten ook uitprinten en sturen naar:

  Gemeente Utrecht
  College van burgemeester en wethouders
  Ontwikkelorganisatie Ruimte
  Postbus 8406
  3503 RK Utrecht

  Telefoon: 14 030

Procedure

Voor de procedure verwijzen wij naar de planschadeverordening en de daarbij behorende toelichting. Onderstaand in het kort de procedure:

Vul het digitale aanvraagformulier planschade in en dien de aanvraag in en betaal het drempelbedrag van € 300.

 • Gemeente Utrecht ontvangt de planschadeaanvraag en uw betaling van het drempelbedrag.
 • De gemeente beoordeelt de aanvraag in hoofdlijnen en neemt contact met u op over het verdere verloop van uw aanvraag.
 • De aanvraag om een tegemoetkoming van de planschade sturen wij naar een onafhankelijke adviseur.
 • De onafhankelijk adviseur neemt contact op met de aanvrager, met de gemeente en de eventuele derde-belanghebbende (zoals de ontwikkelaar) om informatie te verzamelen over de specifieke situatie. De adviseur komt vervolgens ter plekke bij u kijken.
 • De adviseur maakt een concept advies.
 • Zowel de aanvrager als de derde-belanghebbende en de gemeente kunnen reageren op het concept advies.
 • De adviseur stelt een definitief advies op.
 • Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over uw aanvraag.

De planschadeprocedure neemt meestal een halfjaar tot 1 jaar in beslag. Dit kan langer duren, bijvoorbeeld als de adviseur meer informatie nodig heeft.

Voorwaarden

 • er is schade vanwege een planologische maatregel (zoals het omgevingsplan of bestemmingsplan)
 • uw eigendom is in waarde gedaald
 • u kon de schade niet voorzien toen u de woning kocht
 • uw aanvraag moet binnen 5 jaar, gerekend vanaf het moment dat de oorzaak van de schade onherroepelijk is geworden, ingediend zijn om recht te kunnen hebben op een tegemoetkoming in planschade
 • uw schade is niet al op een andere wijze vergoed (bijvoorbeeld door onteigening of een (grond)overeenkomst met de gemeente)
 • uw schade is niet gering van omvang, maar aanzienlijk, in ieder geval groter dan 2% van de waarde van uw woning (zie ook Eigen risico).
U krijgt geen tegemoetkoming als er al op een andere manier iets voor de schade is geregeld; bijvoorbeeld omdat uw pand is aangekocht door de gemeente of sprake was van onteigening. Ook krijgt u geen planschade als u ten tijde van de aankoop op de hoogte had kunnen of moeten zijn van veranderingen in uw omgeving of als de veranderingen in de lijn der verwachting liggen.

Eigen risico

Planschade is geregeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro). Van belang is dat het niet gaat om een vergoeding van de schade, maar om een tegemoetkoming in planschade. Bij indirecte schade geldt er een eigen risico van tenminste 2% (dit kan oplopen tot 5%), omdat de wetgever een vermindering van 2% van de waarde van het onroerend goed beschouwt als het ‘normaal maatschappelijk risico’.

Kosten

Na het indienen van de aanvraag om planschade ontvangt aanvrager een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging wordt gevraagd het wettelijk recht van € 300 over te maken, waarna de aanvraag in behandeling genomen wordt.

Als er planschade wordt toegekend, ontvangt u het planschadebedrag, inclusief de wettelijke rente vanaf het moment van ontvangst van de aanvraag en het recht van € 300.

Meer informatie